11-те най-чести причини за отказ на обезщетение по полица GAP

Ти и Тя

Както е известно, всяка застраховка е валидна при специфични условия, които определят какви щети се покриват и в какви ситуации се изплаща обезщетението.

Следователно не трябва да ни изненадва, че компенсацията не винаги бива изплатена. От голяма важност е запознаването със застрахователните условия, преди закупуването на полица.

Не винаги обаче остава време за това, така че ето някои важни елементи, които могат да доведат до отказ на компенсация. Познаването на най-честите причини за откази ще позволи на продукта да бъде по-добре присвоен към нуждите и очакванията на всеки клиент.

1. Основното застрахователно дружество не е изплатило обезщетението.

Това е най-честата причина за отказа за изплащане на обезщетение по GAP. GAP застраховката е допълнителен продукт към полицата за Гражданска отговорност/ Автокаско, сключена с основната застрахователна компания. За да е в сила полицата GAP, основната застрахователна компания трябва да покрие щетите, за които е бил предявен иск, и да плати обезщетение, равно на пазарната стойност на превозното средство. След това по застраховката GAP се изплаща допълнително обезщетение спрямо тази сума, което позволява да се покрие разликата, произтичаща от намаляването на стойността на превозното средство по време на използването му.

Следователно заявлението на щета по полица GAP, когато основното застрахователно дружество не е платило иска, е неоснователно и прави невъзможно получаването на обезщетение.

Най-честите причини за отказа за плащане на обезщетение от основната застрахователна компания включват небрежност на водача, например оставяне на ключовете в превозното средство, умишлена вина на водача, например шофиране под въздействието на алкохол и използване на превозното средство за цели, изключени от застрахователно покритие, например като такси.

2. Застрахован или застраховащ – правилна класификация на страните по застраховката.

Има случаи, в които, въпреки факта, че GAP полицата е закупена, лицето, което сключва застраховката и плаща застрахователната премия, е само Титулярят на полицата, а не Застрахованият.

В такава ситуация, при която настъпи пълна загуба, правото на получаване на обезщетение е на Застрахования, което произтича от разпоредбите на застрахователния закон.

Пример може да бъде ситуация, при която предметът на застраховката не е собственост на лицето, което използва превозното средство, например договорът за финансиране на превозното средство се сключва за сметка на друго лице/ компания.

Поради това е много важно да се провери кой е Застрахованият съгласно сключената полица GAP – собственикът на превозното средство или лизинговата компания, която предлага продукта GAP, като по този начин често си подсигурява собствените интереси, а не тези на клиента, който плаща полицата.

3. Неплащането на застрахователната премия!

На застрахователния пазар съществуват много начини за плащане на застрахователна премия: еднократни, месечни или включени във вноската по договора за финансиране. Независимо от формата на плащане обаче заплатената премия е тясно свързана с активирането на застрахователното покритие. Неплащането на таксата или липса на внасяне на следваща вноска може да доведе до анулиране на полицата и по този начин и приложимото застрахователно покритие. Неактивната полица е автоматичен отказ за плащане на обезщетение в случай на застрахователно събитие.

4. Превозното средство се използва с търговска цел.

На застрахователния пазар има тенденция търговските превозни средства, например превозни средства, използвани като куриерски превозни средства, таксита или учебни автомобили, да бъдат изключени от застрахователното покритие.

Такава тенденция е резултат от увеличения застрахователен риск, който се отчита сред такива превозни средства, който е свързан със спецификата или честотата на тяхното използване.

Поради този факт, за да се осигури защита на превозно средство, класифицирано като търговско, застрахователният продукт трябва да бъде правилно подбран – превозното средство не може да бъде включено в списъка на застрахователните изключения. Някои застрахователни компании позволяват да бъде подготвена специална оферта, включително и за търговско превозно средство, което обаче обикновено включва по-висока застрахователна премия за полицата.

Въпреки това, за да избегнете отказ за обезщетение, от съществено значение е да сключите застраховка с такава опция, при която е заявено, че вашето превозно средство се използва с търговска цел. Това е единственият начин да осигурите цялостна защита на вашия автомобил.

5. Щетата на превозното средство по полицата вече е била заявявана.

GAP застраховката покрива превозното средство в случай на пълна загуба. Следователно би могло да се каже, че покритието съгласно полицата GAP е „еднократна“ защита. Изплащането на обезщетение тук е същото като загубата на предмета на застраховката и по този начин е равносилно на края на периода на застрахователно покритие.

Следователно изплащането на обезщетение при първата загуба е равносилно на прекратяване на покритието, дори ако полицата е сключена за по-дълъг период.

Има ситуации, при които въпреки пълната загуба и получаване на обезщетение, Застрахованият остава с останки от автомобила. Ако останките бъдат възстановени до използваемо състояние, застрахователното покритие, произтичащо от сключената GAP полица, не продължава, тъй като превозното средство се счита за напълно повредено и по този начин се уреждат произтичащите щети.

Важно е също така да се отбележи, че GAP полицата се издава на едно превозното средство, съответно закупуването на нова кола изисква закупуването на нова GAP полица, т. е. периодът на покритие, посочен в предишната полица, не се прехвърля към новото превозно средство.

6. Няма разлика между първоначалната стойност на превозното средство и стойността му към датата на пълната загуба.

Полицата GAP е предназначена да запълни разликата, произтичаща от намаляването стойността на превозното средство, така че тя е форма на допълнително обезщетение, дължимо към обезщетението, получено от основната застрахователна компания. Това позволява да бъде закупено превозно средство от същия клас/ стойност като изгубеното превозно средство или да бъдат изплатени задълженията към лизингодателя.

Следователно е логично, че в случай, при който такава разлика не възникне, компенсация по полицата GAP не може да бъде изплатена, тъй като рискът, който тя покрива, не е бил задействан.

Това може да се случи, когато общата загуба настъпи в рамките на кратък период от време от закупуването на полицата GAP и все още не е имало спадане на цената, причиняващо разлика в стойността на превозното средство. В такъв случай основната застрахователна компания може да плати цялата стойност на превозното средство, посочена в полицата за Автокаско.

Друга ситуация, при която не може да има разлика, е ако имате опция Гарантирана застрахователна сума (GSU) във вашата полица за Автокаско, което е непълен продукт, имитиращ GAP застраховка. GSU обаче може да се окаже полезно, когато щетата настъпи през първата година, тогава при тази опция Застрахованият получава обезщетение, равно на стойността на превозното средство, посочено в полицата за Автокаско, въпреки факта, че цената на автомобила е намаляла. Цялостното изплащане на обезщетение не ви позволява да продължите да се възползвате от полицата GAP, тъй като няма възникнала разлика.

Пример за липсата на разлика може да бъде и ситуация, при която основната застрахователна компания замени превозното средство, което е напълно повредено с нов автомобил.

Ситуациите, описани по-горе, не се случват често, но е важно да се знае за тях, за да се разбере добре функционирането на GAP застраховката.

7. Продажба на превозното средство или друга форма, водеща до смяна на собственика на превозното средство.

Може да се окаже, че смяната на собственика на превозното средство ще доведе до невъзможност за продължаване на застрахователното покритие. Тези разпоредби би трябвало да бъдат описани в застрахователните условия на GAP. Става въпрос за всякакви възможни промени, като продажба на превозно средство, наследство, дарение или изкупуване от лизинг.

Някои застрахователни компании позволяват правата от полиците на GAP да бъдат прехвърлени на нов собственик, при условие че е предоставена съответен попълнен формуляр. За да бъде извършен този процес, превозното средство трябва да отговаря на условията, посочени в Общите условия на застраховката към датата на прехвърляне на правата. Освен това правата по полицата се прехвърлят на новия собственик, без да се променят съществуващите застрахователни условия като например вариант, вид на полицата GAP, застрахователна сума или застрахователен период.

8. Застрахованото превозно средство е изключено от покритие.

Може да се окаже, че към застраховката е присвоен модел на превозно средство, който е изключен от покритие. Най-често срещаните такива превозни средства са редки луксозни автомобили, спортни автомобили или спортна версия на лични автомобили. Подобна ситуация може да възникне по вина на продавача, който ще издаде полицата, като неправилно подбере марката и модела на автомобила, без да забележи, че това е версия на превозно средство, изключена от покритие. В такава ситуация Застрахователят няма да плати обезщетение в случай на пълна загуба. Може обаче да се разчита на възстановяване на премията, тъй като полица за такъв тип автомобил изобщо не трябва да се издава.

9. Край на застрахователния период на полицата GAP.

Всички застрахователни продукти, включително GAP застраховката, имат застрахователен период, който е посочен в застрахователния документ. Този период може да зависи от избраната опция за застраховка, но може да бъде свързан и с възрастта на автомобила.

Решението за избор на опция за застраховка се взема при закупуване на полица за Автокаско или превозно средство (в зависимост от вида на GAP застраховката: GAP каско/ GAP с фактура). В ситуация, в която превозното средство е използвано по-дълго, отколкото се е предполагало в началото, може да се окаже, че застрахователният период на GAP е изтекъл.

Понякога в такава ситуация можете да закупите нова полица GAP заедно с подновяването на полицата за Автокаско, но това се случва само ако превозното средство отговаря на условията за присъединяване към застраховката, посочени в Общите застрахователни условия.

10. Липса на пълно покритие съгласно полицата за Автокаско/ липса на полица Автокаско.

Повечето полици на GAP са свързани с необходимостта да бъде притежавана пълна основна застраховка Гражданска отговорност/ Автокаско през целия застрахователен период.

Тук можем да посочим поне три примера, в които това условие не е било изпълнено:

  • Превозното средство има само полица Гражданска отговорност – в такава ситуация защитата се предоставя само на останалите водачи, когато е била нанесена щета от страна на собственика на автомобила. Ако събитието се е случило по негова вина, полицата за Гражданска отговорност няма да го покрие;
  • Превозното средство има непълна полица за Автокаско, т. е. не обхваща събития като пожар. Ако превозното средство претърпи пълна загуба, причинена от пожар, няма да бъде изплатено обезщетение по Автокаско;
  • Превозното средство няма полица за Автокаско към датата на пълната загуба, въпреки че я е имало към датата на застраховката GAP. Може да се случи, че GAP полицата се сключва за период от около 3 години, а автомобилната застраховка Каско само за период от една година. В ситуация, при която полицата за Автокаско не е била подновена след края на застрахователния си период, тя автоматично изтича и в превозното средство вече не се покриват щети, причинени по вина на водача или други случайни събития.

Като обобщение във всяка от трите ситуация, обезщетението от първичната застрахователна компания не се изплаща и следователно не е възможно да се кандидатства за обезщетение по полицата GAP.

11. Превозното средство не е посочено в каталога SCHWACKE / Info Expert.

SCHWACKE и Info Expert са инструменти за оценка на превозните средства. Освен това може да се каже, че това е база данни за превозни средства, продавани в Европа. Тези инструменти се използват в автомобилната индустрия както от застрахователни компании, така и от търговци на автомобили.

Следователно, за да има право на обезщетение, превозното средство трябва да бъде включено в гореспоменатата база, посочена в застрахователните условия. Това позволява да се потвърди, че превозното средство идва от Европа и да се установи неговата спецификация, характерна за европейските пазари, което допълнително позволява да се определи стойността му към датата на общата загуба и да се определи нивото на компенсация. Това е необходимо в процеса на уреждане на искове по GAP полица.

Ето защо превозни средства, внесени извън Европа, както и превозни средства, модифицирани според оригиналната спецификация на производителя (напр. микробуси, преустроени в кемпери), обикновено са изключени от покритие.

В обобщение на гореспоменатите точки – те със сигурност не изчерпват обхвата на причините за отказ за плащане на обезщетение, но това са най-честите причини. Извършването на анализ и отчитането на посочените причини със сигурност ще улесни процеса на закупуване на полица и ще премахне елемента на разочарование в случай на пълна загуба. Добре подбраният продукт и отговаряне на основните му условия са основата за удовлетворение от застраховката.

Икономист по образование и журналист по призвание. Фен на мощните мотори и бързите коли. Работил е в някои от най-големите електронни медии у нас. Слуша рок и не крие, че сред любимите му банди са The Struts, Sonic Youth и Soundgarden.

Мъжката зона